Kampen1854.nl op Facebook
ClickHandler.ashx..... wordt een monumentaal kerkgebouw – Burgwal 60 - onttrokken aan haar bestemming, de wekelijkse eredienst, en bij ons, in Huize Margaretha, gaat de vlag definitief uit: de voltooiing nadert, na een periode van afbraak, archeologisch onderzoek, nieuwbouw en (her)huisvesting. De hoge kranen, de zware transporten, de vele hekwerken en de laatste containers en cabines behoren weldra tot het verleden. Waar de roots van Margaretha op deze plek in de stad tot ver in de Middeleeuwen rijken, is de Burgwalkerk net aan 140 jaar oud geworden: de opening was in maart 1875 (wel vonden de kerkgangers toentertijd dat zij de rechtmatige voortzetting waren van de Kerk der Middeleeuwen die door de Reformatie was heengegaan in de zestiende eeuw). Maar dit terzijde...
Voor de bouw van de Burgwalkerk was een heus Stadskasteel afgebroken, een oud bakbeest: voornaam woonhuis, met koetshuis en stallingen, een torentje en waterputten; met een gang uitkomende aan de Nieuwstraat. De massa's oude stenen werden hergebruikt voor de achtermuur (en deels verkocht). En er worden 30.000 nieuwe stenen besteld. Het plan van aanpak werd geschetst door diaken Krijgsman, van beroep meester-timmerman, zijn ontwerpen en schetsjes legde hij zo tussendoor voor aan de kerkenraad. De eisen van de Gemeente Kampen waren: een rooilijn die van gebouw tot gebouw recht diende te zijn en de vloeroppervlakte boven het straatniveau (in verband met overstromingen, dan kon het gebouw dienen als vluchtplaats). Geheid hoeft er niet zegt Krijgsman (en zo is er ooit maar één antiek kannetje gevonden ter hoogte van de huidige preekstoel waar ooit gegraven moest worden). Ook bedenkt Krijgsman hoe het dak geconstrueerd moet worden (er moest namelijk een enorme lege ruimte overspannen worden). Hij is als jongeman betrokken geweest bij de bouw van de Exercitieloods van het Instructie-Bataillon: zó moet het ook hier! Nog steeds is die balkenconstructie intact maar aan aller oog ontrokken tenzij men een klimpartij buiten om niet schuwt. Monumentenzorg waakt voor haar behoud: zo'n bijzonder kunstwerk vindt men het.
Het riep natuurlijk vragen op en enige spot en jaloezie: hoe kon zo'n kleine amechtige groepering als de Afgescheidenen toen waren, een dergelijke onderneming financieren? En dan een doodgewone timmerman als architect en toezichthouder. Zit er geen bocht in die voorgevel? (Ja, ga er maar eens langs en kijk schuinsweg omhoog). 30 werklui in daghuur. Willem van Werven, zoon van een timmerman op Brunnepe, assisteert Krijgsman (en deze pleegt ook regelmatig overleg met timmerman Bouhuijs, zijn zwager).
Broeder Krijgsman – hij overleed in 1916 op hoge leeftijd - had in alle eenvoudigheid én met zijn vakmanschap in de roos getroffen, er verrees vanaf het grondvlak een gebouw met een geheel eigenaardige schoonheid. De 'timmermansarchitectuur' waarover men in Kampen en daarbuiten nog lang enigszins smalend sprak kan de tand des tijds – met haar modegolven in de wereld van de bouw – nog met glans doorstaan. Boers-klassiek noem ik het graag. Tot de tijd ook ons inhaalt en wij voor afbraak geboren schijnen te zijn.

Jaap van Gelderen