Kampen1854.nl op Facebook
O Lentetijd, O studietijd!

De lente is gekomen. Je ziet het, je hoort het, je voelt het. Want ze is overal. In 't lage broekland en hoog in de lucht, langs den IJssel en in 't plantsoen. In de groene grasscheutjes tusschen de tegels van het binnenpleintje der School en bij de lege kapstokken in den gang. In de boomen op den Burgwal en in de etalages van Bervoets, in de kleeding der jonge meisjes en in de rieten stoelen voor de Noenzaal. De vogels op het dak der bibliotheek zingen 't hoogste lied en de kinderen in de Schoolstraat juichen mee: "Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei".

Met een licht gevoel in al je leden spring je tusschen de colleges de trappen omlaag, de straat op! Wie verkiest er de photo's uit de Sketch boven de zilveren schoonheid van den IJssel? Wie blijft er hokken in een naar doorrookte pijpen en cigaretten-reuk ruikende leeszaal als het zulk mooi weer is, dat je twee keer om de Bovenkerk kunt wandelen zonder verkouden te worden ?

Maar naast de opgaande lijn in 't leven der natuur om en in de IJsselstad, gaat de lijn in het Corpsleven omlaag als gewoonlijk. De temperatuur daalt daar en 't is er soms wat koud en kil. De lente lokt zoo en de studie dwingt. Er is rondom één ontluiken van nieuw leven, voor 't corps, disputen en de clubs is 't herfstgetij. Alleen mag, naar wij bij geruchte vernamen, de literaire club zich in een onverwachte nabloei verheugen. De "Reformatie" van 4 Mei 1934 heeft haar plotseling nieuw leven ingeblazen. Enkele van haar letterkundige leiders n.l. [...] zijn in eens [...] tot de schrikwekkende ontdekking gekomen dat ze er een principieel geheel verkeerde, philosophische taalbeschouwing op na houden. [...]1

De Fidesmaagd voelt zich wat oud en slapjes. Ze kan niet zoo goed meer tegen de lente, ze wordt er en lui en slaperig van. Dromerig slijt ze haar dagen om straks na haar jaarlijksche zwanenzang loom haar zomersch winterslaapje in te gaan.

GAIT en JOOPIE.

Bron: Calvinistische Studentenbladen 1933-1934, 353-353. Orgaan van de Calvinistische Studenten-Beweging [CSB], opgericht 15 maart 1930 op initiatief van Herman Ridderbos en Cees Veenhof. Fragment uit het deel ter beschikking van "Fides Quaerit Intellectum", het Kamper studentencorps. Spelling gehandhaafd.

De CSB was een voortzetting van de Gereformeerde Studenten Beweging [GSB] die bezweken was na de besluiten van de Synode van Assen 1926 over het Schriftvraagstuk. Het initiatief werd genomen door Kees Veenhof en Herman Ridderbos die vreesden voor een versterking van het isolement waarin de Kamper theologische studenten zich bevonden. In de lente werd jaarlijks een landelijke conferentie belegd, in Lunteren.

1 In de Reformatie schreef dr. R.J. Dam, de rector van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen, twee geharnaste artikelen over "De bedreigde buigings-n" (4 mei en 21 mei 1934). Tegenover de "vereenvoudigers" (Kollewijn c.s.) van de spelling van de Nederlandse taal riep hij op tot actie om "de door God ons toebetrouwde taal" in alle onderdeeltjes te handhaven. In 1937 trad hij op als lector aan de Theologische School.


Dam